Přitížené střechy

Přitížené střechy jsou variantou ploché střechy, kde je mechanické kotvení nahrazeno přitížením tzv. přitižující vrstvou. Hydroizolace je v tomto případě nejčastěji přitížená kačírkem, lze ovšem rovněž použít například dlažbu, dále také vegetační vrstvu (zelené střechy), nebo jejich kombinace. Tento způsob kotvení je výhodný pro střechy, které jsou používány jako pochozí, pro zelené střechy a pro vizuálně exponované střechy. Přitížené střechy nemají žádné zvláštní požadavky na podklad, předpokládá se u nich pouze dostatečná statická únosnost.


Vlastnosti přitížených střech


Přitížení volně položených izolací zabezpečuje dokonalou stabilitu souvrství proti účinkům sání větru. Tato přitížení dokonce prodlužuje samotnou životnost hydroizolační vrstvy, neboť ji chrání proti poškození i proti účinkům UV záření. Přitížené střechy jsou vhodnou variantou pro nové střechy, opravy i rekonstrukce. Výhoda je rovněž absence bodových tepelných mostů, na rozdíl od mechanického kotvení. Přitížená střecha dokonce dosahuje při použití stejné tloušťky tepelného izolantu lepších tepelně izolační vlastnosti než střecha mechanicky kotvená.